Folkhälsa

Sverige är ett välfärdsland men det finns stora och ökande skillnader i befolkningens hälsa. Människors olika livsvillkor och systemen för att hantera sjukdom och ohälsa anses ligga bakom skillnaderna. Det är viktigt att Tierps kommun i samverkan med regionen stärker de faktorer som ger och bibehåller god hälsa

Viktiga förutsättningar för god hälsa är trygg och framgångsrik skolgång, minskade socioekonomiska klyftor, väl fungerande sociala skyddsnät, ett jämlikt och jämställt samhälle och hälsofrämjande samhällsplanering. God hälsa ska inte ses som en isolerad fråga, utan är en del av det gröna samhällsbygget.

Av de tio främsta riskfaktorerna för ohälsa och för tidig död är hälften relaterade till matvanor och fysisk aktivitet. Fokus för det hälsofrämjande arbetet måste därför ligga på dessa områden.

Det ska finnas möjligheter till balans mellan arbete och annat viktigt i livet. Arbetstiden behöver vara mer flexibel för människors olika behov och livsfaser.

Allt för många upplever ensamhet och en social isolering som är svår att bryta. Det skapar problem och utanförskap för den enskilde, och i förlängningen även konsekvenser inom vården och omsorgen.

Miljöpartiet vill...

Hälsoperspektivet måste få större betydelse i den fysiska planeringen och i kommunens alla verksamheter

Matvanor och fysisk aktivitet ska vara i fokus för det hälsofrämjande arbetet i förskolan, skolan och i omsorgen

Ungas psykiska ohälsa ska få större uppmärksamhet genom samverkan mellan skolan, individ och familjeomsorgen och regionen

Sociala lotsar som hjälper människor att bryta sin isolering