Miljö och energi

Tierps kommun ska 2030 ha tagit de avgörande stegen mot ett miljömässigt hållbart Tierp, och alla är med och bidrar. Konsumtionsmönstren har ändrats, farliga kemikalier är borta från barnens miljö och vi återanvänder allt mer

Hållbar utveckling kräver ett långsiktigt arbete som involverar alla människor, institutioner, näringar, myndigheter m.fl. Politiken ska fatta beslut som underlättar omställningen.
Förskolan, skolan och kommunens ”Medborgarservice” har viktiga roller att spela för att skapa medvetenhet och kunskap kring dessa frågor.

Kommunens effektivaste redskap är att ställa höga miljökrav vid upphandlingar och genom ägardirektiv styra de kommunala bolagens miljö- och energiarbete.

Genom den nödvändiga omställningen till fossilfria, effektiva och mer småskaliga energilösningar skapas utvecklingsmöjligheter för Tierps kommun, som t.ex. odling av energigrödor och gårdsproducerad el.

Miljöpartiet vill...

Kommunen ska ha en plan för att uppnå de nationella miljömålen

Hållbarhetsperspektivet ska få större utrymme i förskolan och skolan

Farliga kemikalier ska fasas ut från de kommunala verksamheterna

Kommunen och de kommunala bolagen ska upphandla el märkt Bra miljöval