Social omsorg

samhälle - samhålla - hålla samman

Social omsorg är fundamentet i ett fungerande samhälle. Det handlar om att bry sig, om att sörja för att andra har det bra, om att värna det gemensamma, om att hålla samman. Det handlar om att bygga, upprätthålla och utveckla ett samhälle för alla

Sverige är en välfärdsstat och förebild, men samtidigt ökar också klyftorna i samhället. Att vara ”fattig” handlar om mer än pengar. Det handlar även om brist på frihet, makt och inflytande, hälsa, utbildning och om trygghet.

I Tierp ska alla ha rätt till ekonomisk grundtrygghet och rätt till grundläggande omsorg och stöd. Individuellt anpassat stöd är en förutsättning för att fler ska bidra till en solidariskt och långsiktigt hållbar utveckling i kommunen. Särskilt prioriterat är att värna barns möjligheter att utvecklas oavsett vilka resurser vårdnadshavarna har. Villkoren för stöd ska vara lika för alla, så därför inga krav på särskilda motprestationer för vissa grupper – som språkkrav för nyanlända.

God social omsorg handlar om att äldre ska kunna vara aktiva och må bra så länge som möjligt, och om att det finns trygg och väl fungerande hemtjänst och vårdboenden. Men välfärdens verksamheter får inte hanteras som vilken marknad som helst. Vi är inte konsumenter i förhållande till välfärden, vi är medborgare. Vi vill därför främja idéburna verksamheter inom välfärdssektorn.

Miljöpartiet vill...

Stöd på lika villkor och utifrån individens behov

Samverkan mellan socialtjänst, utbildning, arbetsförmedling och näringsliv ska utvecklas för samordnat stöd och individuella planer till sysselsättning eller studier

Familjecentralens och anhörigcentrums verksamheter bör utvecklas för familjer med behov av samordnat stöd

Idéburna organisationer ska väljas framför kommersiellt inriktade aktörer för drift av omsorgsboenden

Motverka ålderssegregering genom att planera in trygghets- och omsorgsboenden, förskolor och skolor i nya bostadsområden