Alla likas värde

Ett icke jämlikt och jämställt samhälle är ett otryggt, ohälsosamt och ohållbart samhälle. Ett jämlikt och jämställt samhälle bygger på principen om allas lika rättigheter oberoende av t.ex. könsindentitet, sexuell läggning, etnicitet, religion eller trosuppfattning.

Att ha ett arbete innebär både försörjning och ett viktigt socialt sammanhang att ingå i. Tillträde till arbetsmarknaden är en av de viktigaste framgångsfaktorerna för inkludering i samhället.
Att delta i förenings- och kulturliv är viktigt för den sociala gemenskapen och för folkhälsan, och det är en jämlikhetsfråga. Det gäller särskilt barn och unga och för nyanlända i kommunen.

Jämställdhet i skolan leder till lugnare miljö i klassrummen och till högre skolresultat. På fritiden är det viktigt att alla barn har samma möjlighet till fritidsaktiviteter. Personal i förskola och skola ska ges möjligheter till utbildning inom genuspedagogik och fler av kommunens verksamheter ska vara HBTQ-certifierade.

Ett av de yttersta uttrycken för bristande jämställdhet är våld i nära relationer. Kommunen ska tillse att personal inom berörda områden har kompetens att identifiera när våld förekommer och har rutiner för att hantera detta. Ur ett intersektionellt perspektiv bör särskilt utsatta grupper beaktas som personer med funktionsvariationer och personer som har bakgrund i länder där hedersrelaterad problematik kan förekomma.

Miljöpartiet vill...

Stärka och utveckla arbetsmarknadsenhetens arbete för dem som står utanför eller långt från arbetsmarknaden eller från studier

Utveckla stödet till socialt företagande

Resursfördelningsmodeller som gynnar förskolor och skolor med störst behov

Kommunen ska i samverkan aktivt arbeta mot våld i nära relationer och mot hedersrelaterat våld och förtryck

Busskort inom kommunen till alla barn och unga