Förskola och skola

Förskolan och skolan ska vara ryggraden i Tierp kommun. En likvärdig förskola och skola genererar positiva effekter inom alla andra områden i samhället. Att investera i Tierps barn och unga är därför en förutsättning för ett långsiktigt hållbart samhälle

Små barnkullar och flera mindre orter i kommunen skapar svårigheter när det kommer till att erbjuda likvärdig förskola och skola av hög kvalitet överallt. Likvärdig skola handlar om fungerande barn och elevgrupper, bra arbetsmiljö för barn/elever och personal, behörig personal om resurser för tidigt stöd, om att följa läroplaner och om att omsätta forskningsresultat och erfarenheter i vardagen.

Även Tierp har problem med att behålla och rekrytera behörig personal. Arbetsmiljön och arbetsvillkoren är avgörande för att vi ska ha en trygg och likvärdig skola av hög kvalitet. Resultaten måste höjas, skillnaden mellan pojkars och flickors resultat måste minska, den psykiska ohälsan bland unga måste hanteras. För det krävs samverkan mellan föräldrar, förskola och skola, individ och familjeomsorgen och med regionen.

Elevunderlaget i kommunen är för litet för att erbjuda ett stort utbud av gymnasieprogram. Fokus måste vara att höja kvalitén i ett anpassat programutbud och på flera sätt locka våra egna elever och elever utifrån att söka till Högbergsskolan. Vuxenskolan och ”yrkesvux” ska utvecklas för att svara mot näringslivets och kommunens stora rekryteringsbehov, och i kombination med språkundervisning är det nyckeln för att våra nyanlända ska få bidra till samhället.

Miljöpartiet vill...

Likvärdig skola oavsett var du bor i kommunen

Rektorer och förskolechefer ska avlastas så att de kan fokusera på att leda det pedagogiska arbetet

Mer elevstödjande funktioner så att lärare får fokusera på det pedagogiska uppdraget

Löneutvecklingsmodell för barnskötare, förskolelärare och lärare

Förbättra arbetsmiljön och arbetsvillkoren för att minska stress och sjuktal

Anpassat och utvecklat programutbud som lockar fler elever till gymnasiet

Utveckla vuxenutbildningen och yrkes vux i samverkan med näringsliv och andra lärosäten