Hållbar konsumtion

Vi behöver förändra våra produktions- och konsumtionsmönster så att varors och tjänsters negativa påverkan på klimatet, miljön och och på människors hälsa minskar

Omställningen till en hållbar ekonomi innebär inte bara miljöfördelar utan även sociala och ekonomiska. Satsningar på hållbara produktions- och konsumtionsmönster ställer krav på innovation och kretsloppstänkande. Miljöpartiet vill därför verka för omställning till en mer cirkulär ekonomi, vilket innebär att vi minskar vår materiella konsumtion till förmån för att köpa tjänster, hyra eller leasa produktionsmedel i stället för att äga, återanvända, åtvinna material och energi, och ta bort miljöfarliga ämnen.

Att ställa om till hållbar konsumtion är även en fråga om kunskap. Kommunen ska tillhandahålla information om hur hållbar produktion och konsumtion kan och bör se ut. Konsumtionsmönster präglas tidigt så det är viktigt att pedagogisk personal får utbildning inom området, och att konsumentfrågor blir ett viktigt inslag i undervisningen.

Miljöpartiet vill...

Verka för omställning till mer cirkulär ekonomi

Kommunen ska informera om hållbar konsumtion

Undervisande personal ska få kompetensutveckling inom området

Hållbar konsumtion ska ingå i undervisningen