Inkluderande samhälle

Tierps kommun finns för alla, på samma villkor. Ett tryggt och socialt hållbart Tierp förutsätter att alla ges möjlighet att bidra, att alla medborgare ses som en resurs

Ett inkluderande samhälle bygger på respekt och generositet, där alla tillåts delta och utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Integration handlar mer om respekt och tillåtande attityder än om att konstruera nya mötesplatser.

Att kunna delta och få uttrycka och framföra sin mening är grunden för vår demokrati. Kommunen måste verka för att utveckla nya kanaler för att ta till vara medborgarnas idéer och erfarenheter. Särskilt viktigt för kommunen och för de politiska partierna är att fånga upp ungdomars engagemang. Likaså är föreningsliv och idrottsaktiviteter viktigt för att upprätthålla och bygga gemenskap och trygghet i samhället. Föreningars problem med att driva verksamheter visar på att det finns behov av att hitta administrativa samordningslösningar och i det ska kommunen vara aktiv.

I takt med att allt fler platser och tillfällen för gemenskap kommersialiseras, blir kommunens kultur- och fritidsverksamheter allt viktigare. Betydelsen av biblioteken, kulturskolan, kultur i vården, bästa sommarlovet, fritidsgårdarna och det kommande kulturhuset kan inte underskattas.

Miljöpartiet vill...

Fler former av medborgardialoger kring frågor som är angelägna för medborgarna

Biblioteken i kommunen är viktiga mötesplatser, och ska vara ”meröppna”

Kulturskolan ska utvecklas, spridas till fler orter och komma fler till del

Idrotten är viktig för gemensakapen och för folkhälsan. Spontanidrott ska uppmuntras och underlättas, och flickors och pojkars idrottande ska vara jämlikt

Kommunen ska verka för samarbeten kring administrativa lösningar som underlättar för föreningar att bedriva sina verksamheter