Natur och ekosystem

Genom Tierps kommuns unika läge finns inom kommunen en unik variation av naturtyper och en ovanligt stor artrikedom. Tierp blir en attraktiv kommun genom att profilera sig inom biologisk mångfald, friluftsliv och naturupplevelser

Nyttjandet av kommunens mark- och naturtillgångar ska präglas av hushållning och naturhänsyn. Områden med stora naturvärden, skyddsvärda biotoper och lokaler för hotade arter ska inte exploateras. Kommunens skötsel av skog, parkmark och grönområden ska främja den biologiska mångfalden.

Vatten är förutsättningen för liv och vårt viktigaste livsmedel, men tillgången till rent vatten är ingen självklarhet. Målet är att kommunens sjöar och vattendrag ska uppnå god ekologisk status, vilket många inte gör i dag.

Vi måste därför bevara och nyttja sjöarna och de marina resurserna på ett hållbart sätt. Om naturturism och biologisk mångfald går hand i hand, ger det Tierps kommun goda förutsättningar för grön besöksnäring.

Miljöpartiet vill...

Skydda grönområden i kommunens tätorter, som t.ex. parker, alléer och å-rum

Tätortsnära naturområden ska förvärvas av kommunen

Kommunens skogsarealer ska brukas med hyggesfria metoder

Åkermark ska värnas ur ett försörjningsperspektiv

Göra Tämnarådalen till ett kommunalt naturreservat